Birthday Boy enjoying his Shabu Shabu

skalnik @skalnik